Trosopplæringsplan

I løpet av året skjer det om lag 100 ganger i Vågsbygd kirke...

Noen sover, noen går dit selv…noen gråter iltert, mens andre ser undrende på presten som tre ganger heller vann over hodet…i Faderens…og Sønnens…og Den hellige ånds navn.

Vi deler - Gud gir

Unike og ulike deler vi den samme gaven. Gud gir oss en fullverdig tro - uavhengig av evnen til å forstå eller uttrykke den. Troen kan utforskes gjennom handling, ord og felleskap. Dette ansvaret deler foreldre, faddere og menigheten. Det er dette som er trosopplæringsreformen hensikt.

Foreldre- barnets viktigste trosopplærer

Flere forskninger på feltet viser at foreldrene er den viktigste rollemodellen i trosopplæring for barnet. Hva foreldrene bidrar med av trosopplæring i hjemmet og i samarbeid med kirken, har stor innflytelse på hvordan barnet opplever sitt forhold til kirken og troen. Vågsbygd menighets trosopplæringsplan ønsker å tilrettelegge for at dette kan skje, og ønsker å inkludere og utruste foreldre til dette ansvaret, ved å tilby "input" av ulik slag i forbindelse med tiltakene barna inviteres til å delta på.

Menighetens trosopplæringsarbeid

Et trosopplæringsteam jobber med å lage en systematisk trosopplæringsplan for Vågsbygd menighetens barn og unge. Dette teamet består av kateket, menighetspedagog, barne- og ungdomsleder, kappellan og daglig leder, samt lederene for sektorene for barn og ungdom.

Allerede er flere tiltak igangsatt og har god oppslutning. Eksempler på dette er Babysang (0-1år), Sangsamling (2 år), Min kirkebok (4år), Filmkveld (5år), Kirkeskole(6år), Tårnagentene(9år), Kode B (10 år), Lys Våken(11år), Konfirmasjon (15år) og Ledertrening (15-18år). Det jobbes stadig med å sette i gang nye tiltak, og i årene som kommer vil alle døpte barn merke at de er en del av reformen.

Får ditt barn invitasjon?

Alle døpte i Vågsbygd menighet vil bli invitert til de ulike tiltakene pr brev. Om dere ikke mottar dette brevet kan det være fordi vi ikke har riktig kontaktinformasjon. Ta da kontakt med oss. Alle barn i den aktuelle aldersgruppen er velkommen til å delta på de ulike tiltakene, uavhengig av dåp eller menighetstilknytning.

Trosopplæringsreformen - En kort innføring

Bakgrunn: -Fram til siste delen av 1900-tallet var skolen en viktig arena for kirkens dåpsopplæring. Dagens RLE-fag gir elevene kunnskap om kristendom og andre religioner, men ikke opplæring til tro og religiøs praksis.
- Dette er en av grunnene til at Stortinget i 2003 vedtok en trosopplæringsreform, som er den største reformen i Den norske kirke siden konfirmansjon ble innført i 1736.
- Reformen har til hensikt å tilby årlige breddetiltak for døpte i alderen 0-18år, uansett funksjonsevne.
- I disse dager arbeides det med å innføre reformen i alle kirker i landet. Dette skal være et suplement til det arbeidet menighetene allerede driver.

Innhold:
- Trosopplæringsarbeidet skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til livstolkning og livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv.

Vågsbygd menighet:
- I forkant av innføringen har menigheter fått mulighet til å prøve ut ulike tiltak i en prosjektperiode. Vågsbygd menighet fikk høsten 2007 midler til å prøve ut prosjektet "Hver Dag". Et daglig etterskoletidtilbud til barn på 4.-7.trinn. Med en prosjektleder i 100% stilling.
- I 2011 fikk Kristiansand prosti tildeling av trosopplæringsmidler, og Vågsbygd menighet ble tildelt omkring halvparten av midlene som var blitt bevilget i prosjektperioden.
- Menighetsrådet vedtok våren 2011 å bevilge av menighetens egne midler til at prosjektleder, som da gikk over i en trosopplæringsstilling kunne opprettholdes i 80%.
- Prosjektet "Hver Dag" ansees som et vellykket prosjekt, men i overgangen fra prosjekt til drift har flere utfordringer meldt seg; både økonomi, bemanning og oppslutning om tiltaket i forhold til trosopplæringsplanens målsetninger. På bakgrunn av dette, og med anbefaling av trosopplæringsteamet i stab og barnesektor, gjorde menighetsrådet følgende vedtak i November 2011: "Hver Dag opphører ved utgangen av 2011 på grunn av ressursmessige årsaker slik at trosopplæringsstillingen kan benyttes inn i hele trosopplæringsplanen 0-18 år .