19. søndag i treenighetstiden

kl 11 v/Mia Markussen, Sigurd Tveit og Soul Teens. Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe. Presentasjon av de nye mai-konfirmantene

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2017-10-15 11:00",  "endDate": ""}
Søndag 15.10.2017 kl 11:00

Tekster: Jes 55,1-3; Apg 8, 4-24; Luk 20,45-21,4.

Reformasjonstema 3: Frelsen er ikke til salgs.

Luthers offentliggjøring av de 95 tesene om avlaten i 1517 regnes tradisjonelt som reformasjonens start. Men den hadde en lang forhistorie, hos Luther personlig, og i politiske, økonomiske, kirkelige, teologiske, allment åndshistoriske og andre historiske forhold.

Litt om avlaten (av verbet aflaten = gi slipp på, la være): I middelalderen ble læren om a. utviklet som en videreføring av læren om botssakramentet (= skriftemålet, "den stadig nye omvendelses sakrament"). Dette består av 4 deler: Anger, syndsbekjennelse (for presten), Guds tilgivelse (formidlet av presten) og fyldestgjørende gjerninger, som tegn på alvor og oppriktighet. Det siste kalles også timelige straffer ( noe annet enn Guds straff) eller botsgjerninger, som kirken ved presten pålegger den skriftende, tilpasset syndenes alvorlighetsgrad. Om en ikke rakk å utføre disse her i livet, måtte resten sonen i skjærsilden, et mellomstadium mellom jordelivet og saligheten. Så ble det til at slike straffer kunne avkortes, eller erstattes av noe lettere eller av prestens forbønn. Og så utviklet den praksisen seg at de også kunne erstattes av pengegaver til kirka. Dette ble kalt avlat. Og så utviklet det seg videre tanker om at avlaten ikke bare erstattet botsgjerningene, men også var en "betaling" for Guds tilgivelse. Avlatspengene, som i stor grad ble brukt til å bygge Peterskirka i Roma, tappet landet, familiene og fattighjelpen for mye kapital. Mange reagerte på dette, både høye og lave i samfunnet, og "førreformatorer" som f.eks. John Wyclif og Johann Huss. Så mye om bakgrunnen for Luthers teser.

Noen teser:

21: De avlatshandlere som sier at et menneske blir løst og frelst fra all straff gjennom pavens avlat, farer med vranglære.

32: De som på grunnlag av av avlatsbrev regner seg som sikre på sin egen frelse, vil bli evig fordømt, både de og deres lærere.

43: Man skal lære de kristne at den som gir til de fattige eller låner til den trengende, handler bedre og riktigere enn den som løser avlat.

47: Man skal lære de kristne at den som ikke eier i overflod, har plikt til å holde det han har tilbake til eget hus og hjem og ikke hive det ut til avlat.

En ny vtenskapelig bok om Luther: H. Schilling: Martin Luther.    Vårt Land Forlag, 2016

En ny lettlest bok om Luther: Atle Næss: Martin Luther.    Gyldendal 2017 

Spørsmål til samtale

-Har Luthers oppgjør med avlat noen relevans for oss i dag? Hva er i tilfelle "vår tids avlat"?

-Kvinnen gav to "lepton" (bronsemynter). Iflg en rabbinsk forordning het det at to småmynter var den minste gaven man kunne gi. Enkens gave er dermed et minimumsbidrag. Hvorfor får hun ros?

-Alle dagens tekster handler om penger. En kan vel si at alle handler om å få del i frelsen/frelsesgoder, men hva de er, er ikke det samme i alle tekstene. Hva mener dere om dette? ( Til Jes 55,1-3: se 2 Mos 3,7 f)

CSG