Les eller hør juleevangeliet

Her finner du teksten og lyden til evangeliet

I år kan de fleste som vil komme til julaftensgudstjeneste. Men vi kan fortsette med å ta jula hjem ved å lese julefortellingen før eller under julemiddagen. Noen leser den på omgang rundt bordet, andre praktiserer at den yngste eller eldste leser fortellingen.

Julefortellingen finner vi i Lukas-evangeliet 2, 1-20
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel.

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»

Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Del