Misjonsprosjekt

NMSs arbeid i Etiopia.

Bli gjerne med ved å Vippse til Vågsbygd menighet 25660. Velg Gave til NMS.

HVA GJØR NMS HER?

En hovedoppgave er å støtte og løfte opp marginaliserte grupper i samfunnet. Vi er med på å gi mennesker tilgang til utdanning og muligheten til å lese og høre Bibelens tekster på eget morsmål. Dette styrker den enkeltes selvbilde og skaper en positiv kristen identitet. I tillegg er aktiviteter som styrker kvinners posisjon i kirke og samfunn en viktig del av arbeidet. Vi jobber også for et mer bærekraftig jordbruk og bedre matvaresikkerhet. Vår hovedsamarbeidspartner i Etiopia er Den lutherske Mekane Yesus-kirken.

SPRÅK OG KULTUR

Gumuz, mao- og komo-folkene har i århundrer blitt diskriminert og fordrevet. Vi støtter arbeidet med å bygge positiv identitet gjennom språk-, kultur- og ungdomsarbeid. Det holdes seminarer og workshops, og det er etablert et eget kultursenter.

KVINNER OG BARN

Kvinnesyn og tradisjon i den mannsdominerte etiopiske kulturen fratar kvinner muligheter til å delta i samfunn og kirke. Vi er med på å kjempe mot kvinnelig omskjæring, barneekteskap og fødselsskader, og jobber for kvinners rettigheter.

UNGDOM

Vi gir en ung generasjon nye impulser og muligheter, og vil styrke stillingen og selvbildet til marginaliserte grupper. Et ungdomssenter i Kamashi har en sentral plass i arbeidet. Noen får også stipend til utdanning.

BIBELOVERSETTELSE

Det nye testamentet på gumuz er nylig revidert. Nå arbeides det med oversettelse av Det gamle testamentet. I tillegg oversettes og synliggjøres bibelfortellinger og bibelvers på andre minoritetsspråk, både muntlig og skriftlig.

MIGRASJON

Mange unge etiopiere reiser uten ID-papirer til land i Midtøsten for å arbeide. Mange av dem vender fattige og traumatiserte tilbake. Det holdes kurs som hjelper dem til å kunne stå på egne ben i Etiopia. Det jobbes samtidig med informasjonsarbeid for å hindre at andre havner i samme situasjon.

OM ETIOPIA

Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre ganger større enn Norge, har nesten 115 millioner innbyggere, over 80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt mangfold som få andre land kan vise til. Etiopia har aldri vært kolonisert og har en meget rik og unik historie. De fleste etiopiere er kristne og tilhører den ortodokse kirke. Landet har en sterkt voksende økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger.

  • Befolkning: 114,96
  • Hovedstad: Addis Abeba
  • Levealder: Gjennomsnitt 56 år
  • Etnisitet: 90 etniske grupper. Den største er oromere på 35 prosent.
  • Religion: Etiopisk ortodokse 44%, muslimer 34%, protestanter 19%, resten er tradisjonelle/andre religioner.
  • Annet: Spedbarnsdødeligheten er sju prosent. 39 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. tørkekatastrofer og krig har gjort at store deler lever på eksistensminimum.
  • Levekår: Stor økonomisk vekst, men også store sosiale problemer og politiske spenninger.
  • Næringsveier: Jordbruk. Kaffe er største eksportvare.
  • Styresett: Republikk. Flerpartisystem. Ni delstater, inndelt etter etniske og språklige skillelinjer.

Kilde: Wikipedia og www.fn.no

Del