Menighetsrådet   Bak fra venstre: Per Gunnar Pedersen (daglig leder), Tor Vegge (leder), Tor Warp (1. vara), Nils Terje Andersen (sokneprest). Foran fra venstre: Kristina Woksmyr. Lula Berhane, Ingunn Jærnes (nestleder), Gro Justnæs Kiledal. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Lise Hulløen (fast representant), Anne Kari Slettan, Raymond Hæstad, Ellen Delviken og Erna Ulland (vararepresentanter)

Menighetsråd

Her er menighetsrådet for Vågsbygd menighet i perioden 2023-2027

Menighetsrådets mandat og oppgaver

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet. «Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ» (Kirkeloven § 5 annet ledd).

Det er menigheten/soknet som er den grunnleggende enhet og rettssubjekt, men det er to organer som opptrer på vegne av denne grunnleggende enheten: Menighetsrådet og kirkelig fellesrådet.

Dette innebærer i hovedsak at virksomhetsansvar og forvaltningsansvar er delt på to organer. Dersom ikke kirkeloven eller gravferdsloven har gitt fellesrådet, eller et annet organ, myndighet innenfor et bestemt saksfelt, er det menighetsrådets ansvar. I kommuner med ett sokn ivaretar menighetsrådet både menighetsråds- og fellesrådsfunksjoner. Det er ca 150 slike ettsokns-kommuner.

Menighetsrådets ansvar kan utledes av kirkeloven § 5 og § 9, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

En opplisting av oppgaver lagt til menighetsrådet vil se slik ut:

Generelt virksomhetsansvar: Vedta strategier og organisere aktiviteter knyttet til:

 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Gudstjenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøkstjeneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, menighetsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc. etc.

Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

Spesielle oppgaver nevnt i kirkeloven:

Dette gjelder oppgaver som menighetsrådet har av mer forvaltningsmessig art:

 • Bestemme hva kirkeofringene skal gå til
 • Opprette stillinger som er finansiert med menighetsrådets egne midler (med fellesrådets godkjenning)
 • Medvirke (avgi uttalelse) ved tilsetting av prest, prost og biskop
 • Uttale seg om prestenes arbeidsfordeling
 • Føre fortegnelse over kirkens inventar og ustyr
 • Utleie av kirken
 • Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet
 • Forberede og gjennomføre valg av menighetsråd
 • Avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter (Departementet, Kirkemøtet, bispedømmerådet)

Innenfor disse områdene må menighetsrådet følge bestemmelser og retningslinjer som er gitt i kirkeloven eller med hjemmel i kirkeloven.

Oppgaver i forbindelse med gudstjenester, hvor menighetsrådet avgjør (jf Gudstjenesteboken):

 • Bruken av alternativ musikk til enkeltledd
 • Formene for lovsang
 • Valg av tekstlesere
 • Når og hvor ofring skal finne sted
 • Hvilken form av Herrens bønn som skal benyttes
 • Hvilken type vin som skal benyttes ved nattverd
 • Hvilken utdelingsmåte som skal benyttes ved nattverd
 • Velger leke nattverdmedhjelpere, etter forslag fra presten. Disse skal godkjennes av biskopen

Her følger § 9 i Kirkeloven:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd.

Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid.

Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsrådet uttale seg om endring i fordelingen av arbeidet mellom prestene i prestegjeld der det er tilsatt mer enn en prest.

Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.

Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.

Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.

Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om og utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet.

Protokoller fra menighetsrådet

Del